هر آنکسی که به طالع عقرب باشد مردی باشد بلند بالاو تند خوی و آتش مزاج و ستاره حضرت یعقوب پیغمبر(ع) است.و دروغگو را دشمن دارد و از دروغ اورا خوش نیاید و با هرکس که وفا کند جفا بیند و نزد ملوک و سلاطین و بزرگان حرف زن باشد و سخنان او را قبول کنند .

زراعت خاکی بر وی نیکو باشد اگر دست بر خاک زند جواهر گردد. و صاحب این طالع را حیوانات صم شکافته بسیار خوش برکت باشد .

نفع از زن و فرزندان میانه برد و از دو نفر آنها خیر نبیند . و خانه مال وی سنبله باشد .مال بسیار به دست او آید و تلف کند و باز به زودی بدست آورد .

بیشتر بیماری او از درد دل و درد شکم باشد و قلنج و باد خام گاه گاهی اوراعارض شود.و ستاره نحس در طالع دارد چون آن ستاره خارج شود کارش نیکو شود و هر کاری را که شروع کند از پس آن بر می آید اما همیشه در فکر است و در کار خود فکر می کنکه فردا چه خواهد شد دل خود را با خدای خود صاف کند و توکل بر خدا نماید و توسل به ائمه طاهرین (ع) بنماید .

صاحب این طالع را بسازد ماه نو که بر روی سبزه  و انگشتر عقیق یمنی نگرد .

آنچه از اول عمر سختی و صدمه دیده است این بقیه به خوشی و خوبی و خوشبختی بگذرد.

خانه فرزندان وی در ثور بود و روزی آنها فراخ بود . و از حیوان سم گردی به او صدمه رسیده اما عاقبت بخیر است .

طالع عمر او به سی سالگی است چون از این بگذرد به عمر طبیعی برسد و صاحب این طالع چند سفر زیارتی نصیب دارد و هرگاه فرزندان اورا صدمه برسد دعای حرز ابو دجانه بگیرد تا از بلا ایمن گردد.انشاالله تعالی الله عالم بحقایق الامور

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 10:50  توسط دایی  |